Pravidlá pre písanie komentárov

18. září 2010 v 11:00 | Flavio
Základné ustanovenia

Pravidlá pre písanie komentárov sa týkajú sekcie "Články", kde k článkom je možné vytvárať komentáre na internetových stránkach formula1gp.blog.cz (ďalej len komentáre). Zapojením sa do vytvárania komentárov súhlasíte s pravidlami pre písanie komentárov. Komentáre k článkom sú prístupné všetkým používateľom s výnimkou tých, ktorých IP adresa bola zablokovaná z dôvodu závažného porušenia podmienok.

Autor stránok formula1gp.blog.cz (ďalej len autor) si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia používateľov.

 1. Komentujúci využívajú pre vytváranie komentárov formulár v sekcii Komentáre.
 2. Pole "Meno" musí obsahovať meno diskutujúceho alebo jeho prezývku.
 3. E-mailová adresa smie byť vložená iba v poli "E-mail".
 4. Prepojenie na internetovú stránku smie byť vložené iba v poli "Web".
 5. Pole "Text" slúži na vloženie vlastného textu komentára.

Pravidlá pre vlastný text komentára
 1. Komentár musí byť v súlade s právnymi predpismi.
 2. Komentár nesmie zasahovať do práva na ochranu osobnosti, súkromia, cti a dôstojnosti tretích osôb.
 3. Komentár nesmie byť hanlivý.
 4. Komentár nesmie obsahovať vulgárne výrazy.
 5. Komentár nesmie zasahovať do práv alebo oprávnených záujmov autora alebo akýchkoľvek iných tretích osôb.
 6. Komentár nesmie propagovať rasové, národnostné, náboženské a iné neznášanlivosti.
 7. Zastrašovanie násilím voči jednotlivcom i skupinám osôb je krajne neprípustné.
 8. Komentár nesmie byť využitý k osobnej propagácii.
 9. Komentár nesmie obsahovať akýkoľvek druh reklamy, nesmie propagovať komerčné aktivity, produkty, služby a akékoľvek nezákonné aktivity.
 10. Komentár nesmie obsahovať zákonom chránené osobné údaje a utajované skutočnosti.
 11. Komentár nesmie odkazovať na nelegálny obsah.
 12. Komentár nesmie obsahovať poplašné správy alebo informácie, ktoré môžu poškodiť dobré meno stránok alebo ich autora.
 13. Komentár nesmie obsahovať akékoľvek sťažnosti.
 14. Komentár nesmie obsahovať akékoľvek žiadosti.
 15. Komentár nesmie obsahovať otázky, výnimkou sú rečnícke otázky.
 16. Obsah komentára musí mať zjavný súvis s témou článku.
 17. Diskutujúci je povinný uviesť u všetkých svojich komentárov rovnaké meno alebo prezývku.
 18. Diskutujúci nesmie použiť akýkoľvek prostriedok, aby pre svoj komentár pritiahol pozornosť.

Diskusia na internetových stránkach formula1gp.blog.cz je cenzúrovaná. Autor stránky si vyhradzuje právo rozhodovať o tom, čo je porušenie týchto pravidiel a čo nie je. Taktiež má právo udeľovať výnimku podľa posúdenia.

Súhlasíte s tým, že autor má právo odstrániť, upraviť, presunúť, moderovať alebo uzatvoriť akýkoľvek komentár, prípadne pole komentárov, pokiaľ to bude považovať za nutné.

Autor si vyhrazuje právo odstrániť akýkoľvek komentár v prípade, že zistí, že umiestnením takéhoto komentára na internetových stránkach formula1gp.blog.cz došlo podľa názoru autora k porušeniu pravidiel pre písanie komentárov. Autor si vyhradzuje právo odstrániť aj komentár, ktorý je reakciou na takýto komentár.

Autor má právo zablokovať návštevníka.


© Formula 1 GP
 


Aktuální články

Reklama